כללי התנהגות ביום אימוץ במתחם SOS חיות


פרטים אישיים:

אנו הח"מ מצהירים בזאת כי:

הילדים הרשומים  לעיל מצויים באחריותי הבלעדית ואני אחראי לשלומם ולביטחונם במתחם העמותה. 

הריני מתחייב כי כל הילדים יהיו בסמיכות אלי בכל עת ותחת השגחתי ופיקוחי בכל זמן שהייתם במקום. 

כן הנני מצהיר כי קראתי את ההנחיות להתנהגות במתחם והעברתי את תוכנן למשפחתי ולילדיי וכי באחריותי לפקח כי ננהג לפיהן 

הנחיות להתנהגות במתחם: 

  • אין ללטף ,לחבק, לנשק ולבוא במגע עם בעלי החיים ללא ליווי של יועץ אימוץ,
  • אין לרוץ בין הכלבים,
  • אסור להכניס כלבים פרטיים למתחם ,
  • אסור לתת לכלבים אוכל ו/או חטיפים ו/או צעצועים מכל סוג שהואאני מאשר\ת קבלת מידע מעמותת S.O.S חיות האגודה למען בעלי חיים (ע"ר), באמצעים שונים בהתאם למדיניות הפרטיות .